Komu je vyšetření určeno

Zjednodušeně:

 • posouzení profesní způsobilosti k řízení (řidiči sk. C, C+E, D)
 • posouzení způsobilosti k řízení žadatelů o vrácení ŘP
 • posouzení zdravotní způsobilosti
 • učitelé autoškol

 

 Podrobnější Legislativa aneb komu je vyšetření určeno?

 

Kdo je povinen podrobit se dopravně psychologickému vyšetření v souladu s § 87a zák. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů?

 

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit:

 

 • Držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg.
 • Držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
 • Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

 

 

 

V souvislosti s ustanovením zákona č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dochází s účinností od 1.7.2013 mj. k doplnění okruhů osob, které jsou povinny podrobit se dopravně psychologickému vyšetření, a to:

 

 • osoby, kterým byl soudem uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • osoby, kterým byla správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
 • osoby, kterým bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

 

Dobpravně psychologické vyšetření je dále určeno

 

·      Osobám starším 60 let na žádost praktického lékaře či z jiných důvod

 

·      Osobám s dlouhodobějším závažnější duševním či somatickým onemocněním k posouzení zdravotní způsobilosti

 

·      Učitelům autoškol